Εργογραφία - Δημοσιεύσεις

(Α)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - WORKS

 

 1. Γνωστικισμός, «Νέα Εποχή» και Ορθόδοξη Παράδοση (Gnosticism, “New Age” and Orthodox Tradition), Serres 1994, p. 133.
 2. Η θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, [Θεία Λατρεία και Παιδεία 1] (The Divine Liturgy of St. John Chrysostom, [Divine Worship and Eductation, 1]) , ed. Ο.Χ.Α. «ΛΥΔΙΑ», Thessaloniki 1995, p. 293 (In Cooperation with I.B. Kogkouli and C.K. Economou).
 3. Το Βάπτισμα, [Θεία Λατρεία και Παιδεία 2] (Baptism, [Divine Worship and Education 2], ed. Ο.Χ.Α. «ΛΥΔΙΑ», Thessaloniki, 1992 p. 261 (In Cooperation with I.B. Kogkouli and C.K. Economou).
 4. Ο Γάμος, [Θεία Λατρεία και Παιδεία 3] (The Betrothal, [Divine Worship and Education 3], ed., Ο.Χ.Α. «ΛΥΔΙΑ», Thessaloniki 1996, p. 302 (In Cooperation with I.B. Kogkouli and C.K. Economou).
 5. Γάμος και θεία Λειτουργία.  Συμβολή στην Ιστορία και τη Θεολογία της Λατρείας (Betrothal and Divine Liturgy. Contributions to the History and Theology of Worship), Thessaloniki 1998, p. 526.
 6. Λειτουργικές Μελέτες I (Liturgical Studies I), ed. P. Pournara, Thessaloniki 1998,  p. 248.
 7. Λειτουργικές Μελέτες II (Liturgical Studies II), ed. P. Pournara, Thessaloniki 2006, p. 662.
 8. Η παράδοση της κοινής και της κατ' ιδίαν προσευχής, με ειδική αναφορά στο Ωρολόγιο του Θηκαρά (The tradition of public and private prayer with particular references to the Orologion of Thikaras), ed. P. Pournara, Thessaloniki 2007, p. 475.
 9. «Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες». Κεφάλαια Ιστορίας και Θεολογίας της Λατρείας [Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα - 1] (“Officiators and Participators”.  Chapters in the History and Theology of Worship [Liturgical and Hymnological Parallels – 1), ed. Despina Kyriakidis, Thessaloniki 2014, p. 896.
 10. «Εις καιρούς και ενιαυτούς». Η Ίνδικτος ως απαρχή ενιαύσιος και εορτή της Οικολογίας [Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα - 2] (“At times and annual remembrances”.  The Indiction as the beginning of the year and the feast of Ecology [Liturgical and Hymnological Parallels – 2), ed. Despina Kyriakidis, Thessaloniki 2014, p. 223.
 11. «Ως είναι την ευχήν άπαυστον». Η Ακολουθία των δώδεκα ψαλμών [Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα - 5] (“As is unceasing prayer”.  The Service of the Twelve Psalms [Liturgical and Hymnological Parallels – 5]), ed. Despina Kyriakidis, Thessaloniki 2014.
 12. «Μυσταγωγία εστί τα τελούμενα». Ερμηνευτικά Υπομνήματα της θείας Λειτουργίας κατά τον 19ον αιώνα [Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα - 7] (Mystagogy are those things that are conducted.  Interpretative notes on the Divine Liturgy in the 19th century), ed. Despina Kyriakidis, Thessaloniki (in press).

 

(Β)

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ»

 

 1. Κουκόπουλου Κωνσταντίνου (Πρωτ/ρου), Το χρώμα των ιερών αμφίων στη λειτουργική μας παράδοση [Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα-3], εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014, σσ.279.
 2. Χατζηγρηγορίου Στυλιανού (Πρωτ/ρου), Εορτές και Ύμνοι στο λειτουργικό βιβλίο «Πεντηκοστάριον». Συμβολή στην μελέτη της δομής και του περιεχομένου του [Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα-4], εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014, σσ.247.
 3. Παταπίου Μοναχού Καυσοκαλυβίτου, Αθωνικά Υμνολογικά Μελετήματα-1 [Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα-6], εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014, σσ.656.

 

(Γ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

(1) Λειτουργικές Μελέτες Ι, Θεσσαλονίκη 1998 (= 22007)

α. Η των συμβόλων αλήθεια (Φαινομενολογική και θεολογική προσέγγιση), σσ.13-36. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Σύμβολα και Συμβολισμοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Δράμα 1991, σσ.  20-50.

β. Η βαπτισματική αναγέννηση, σσ. 37-51. Δημοσιεύθηκε στο περιοδ. Κληρονομία 20 (1988), Θεσσαλονίκη 1992, σσ.275-287.

γ. Οι συμβολισμοί στην Ακολουθία του Βαπτίσματος, σσ. 53-84. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Το Άγιον Βάπτισμα, Δράμα 1996, σσ.75-118, με τον τίτλο «Θεολογία και  σύμβολα του Βαπτίσματος».

δ. Η προβαπτισματική νηστεία, σσ. 85-98. Δημοσιεύθηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, Νέα Σειρά, Τμήμα Ποιμαντικής, τόμ. 5, Θεσσαλονίκη 1998.

ε. Οι συμβολισμοί στην Ακολουθία του Γάμου, σσ. 99-145. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Το Ιερόν Μυστήριον του Γάμου, Δράμα 1997, σσ. 49-114, καθώς επίσης και στο περιοδ. Γρηγόριος ο Παλαμάς 81 (1998) 419-473.

στ. Η Θεολογία των Ακολουθιών του νυχθημέρου, σσ. 147-181. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Οι Ακολουθίες του νυχθημέρου, Δράμα 1994, σσ. 39-84.

ζ. Θεολογική προσέγγιση της χριστιανικής γιορτής, σσ. 183-207. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Χριστιανικόν Εορτολόγιον, Δράμα 1990, σσ. 46-74 και στο περιοδ. Γρηγόριος ο Παλαμάς, τεύχ. 734 (1990) 1-27.

η. Η Θεοτόκος στη λαϊκή λειτουργική ευσέβεια, σσ. 209-226. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Θεολογικό Συνέδριο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης εις τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, (Θεσσαλονίκη 15-17 Νοεμβρίου 1989), Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 369-386.

θ. Το Τυπικό της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, σσ. 227-241. Εισήγηση που έγινε  στο Επιστημονικό Συμπόσιο, Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Ιερός Ναός  Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, Ιερά Μονή Βλατάδων 11-12 Οκτωβρίου 1996.

 

(2) Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, Θεσσαλονίκη 2006

α. Λειτουργική Κίνηση της Χριστιανικής Δύσης και η Ορθόδοξη Ανατολή, σσ. 13-58. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: «Λατρεύσωμεν ευαρέστως τω Θεώ». Το αίτημα της λειτουργικής ανανεώσεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία [Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων], Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2003, σσ. 247-303.

β. Ο καιρός της θείας Λειτουργίας και η δυνατότητα τέλεσής της το εσπέρας, σσ. 59-74. Δημοσιεύθηκε στο: Κατηχητική Διακονία. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Φράγκο, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 115-129.

γ. Ο λαός ως πλήρωμα στη θεία Λειτουργία, σσ. 75-97. Δημοσιεύθηκε στο: ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ. Τριμηνιαία Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, τεύχ. 5, Καλοκαίρι 2003, σσ. 54-70.

δ. Ευχαριστία και θυσία,  σσ. 99-118. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Χριστιανική Λατρεία και Ειδωλολατρία [Πρακτικά Στ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων], Κλάδος Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2005, σσ. 171-196.

ε. Τα διακονικά παραγγέλματα και η στάση των πιστών στη θεία Λειτουργία, σσ. 119-172. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Η θεία Λειτουργία [Εισηγήσεις. Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας έτους 1998], Δράμα 1998, σσ. 83-133. Δημοσιεύθηκε επίσης σε αυτοτελές τεύχος από τις εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999.

στ. Ερμηνευτικά ζητήματα της θείας Λειτουργίας, σσ. 173-214. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Η θεία Ευχαριστία. Εισηγήσεις, Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας 2003, Δράμα 2003, σσ.123-154.

ζ. Ημέρες και χρόνος τελέσεως της θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, σσ. 215-225. Δημοσιεύθηκε στο Μηνιαίο Περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης «Ο Άγιος Νικήτας», Απρίλιος 1998, σσ. 94-96 και Μάιος 1998, σσ. 125-127.

η. Αρχαϊκά στοιχεία στη θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, σσ. 227-236. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Τιμητικό Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Αλέξανδρο Γουσίδη, εν Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, Νέα Σειρά, Τμήμα Θεολογίας, τ. 9, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 267-273.

θ. Η Είσοδος των Τιμίων Δώρων στην Προηγιασμένη θεία Λειτουργία, σσ. 237-248. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Τιμητικό Αφιέρωμα στους Ομοτίμους Καθηγητές Γεώργιο Μαντζαρίδη, Γρηγόριο Ζιάκα, Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη, Βενιζέλο Χριστοφορίδη, εν Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, Νέα Σειρά, Τμήμα Θεολογίας, τ. 13, Θεσσαλονίκη 2003.

ι. «Φως Χριστού φαίνει πάσι» και «Κατευθυνθήτω» στη Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, σσ. 249-257. Δημοσιεύθηκε στο Μηνιαίο Περιοδικό Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης «Ο Άγιος Νικήτας», Μάρτιος 1998, σσ. 61-64.

ια. Ο προσευχόμενος άνθρωπος κατά τον απόστολο Παύλο, σσ. 259-271. Δημοσιεύθηκε στην Κληρονομία 32 (Ιούν.-Δεκ. 2000) 147-156.

ιβ. Τα Εωθινά Ευαγγέλια, 273-293. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Ιερουργείν το Ευαγγέλιον. Η Αγία Γραφή στην Ορθόδοξη Λατρεία [Πρακτικά Ε΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων], Κλάδος Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2004, σσ. 279-304.

ιγ. Η ευλογία των σταφυλιών κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως, σσ. 295-312. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Τιμητικό Αφιέρωμα στους Ομοτίμους Καθηγητές Πρόδρομο Ακανθόπουλο και Βασίλειο Ψευτογκά, εν Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, Νέα Σειρά, Τμήμα Θεολογίας, τ. 11, Θεσσαλονίκη 2001.

ιδ. Ιστορική διαμόρφωση της Ακολουθίας του Αγίου Βαπτίσματος, σσ. 313-341. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Το Άγιον Βάπτισμα [Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου], Έκδ. του Κλάδου Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 2003, σσ. 45-77.

ιε. Λοχεία και καθαρότητα της γυναίκας. Αναφορά στις σχετικές ευχές της Εκκλησίας, σσ. 343-365. Δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό «Σύναξη», τεύχ. 77 Ιαν.-Μάρτ. 2001, σσ. 70-86.

ιστ. Γάμος και θεία Λειτουργία. Σύγχρονος προβληματισμός, σσ. 367-384. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Ο Γάμος στην Ορθόδοξη Εκκλησία [Πρακτικά Δ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου], Έκδ. του Κλάδου Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 2004, σσ. 119-134.

ιζ. Ιστορική εξέλιξη της Ακολουθίας των εξομολογουμένων, σσ. 385-454. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Το Ιερόν Μυστήριον της Μετανοίας [Εισηγήσεις –Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας έτους 2002], Δράμα 2002, σσ. 29-115.

ιη. Ιστορική εξέλιξη της Ακολουθίας του Ευχελαίου, σσ. 455-516. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Το Ιερόν Μυστήριο του Ευχελαίου [Εισηγήσεις –Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας έτους 2000], Δράμα 2000, σσ. 29-101.

ιθ. Ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι, σσ. 517-534. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Το Μυστήριον της Ιερωσύνης. Πρακτικά Ζ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, Ν. Προκόπιον Ευβοίας 19-20 Σεπτεμβρίου 2005, Κλάδος Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 2006, σσ. 287-308..

κ. Θεολογικές προϋποθέσεις της εκκλησιαστικής κήδευσης και ιστορική εξέλιξη της νεκρωσίμου Ακολουθίας, σσ. 649-661. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Νεκρώσιμα –Τελετουργικά [Εισηγήσεις –Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας έτους 2001], Δράμα 2001, σσ. 47-183.

 

(3) «Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες». Κεφάλαια Ιστορίας και Θεολογίας της Λατρείας
[Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα-1], Θεσσαλονίκη 2014.

α. Η εξέλιξη  της θείας Λατρείας σε Ανατολή και Δύση, σσ. 13-50. Δημοσιεύθηκε στην Εγκυκλοπαίδεια: Ιστορία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Γραμματείας, Τέχνη, Λατρεία στην πρώτη χιλιετία, τόμ. 3, εκδ. Road, άνευ τόπου και χρόνου, σσ. 384-415 και τόμ. 7, σσ. 510-521.

β. Ο λειτουργιολόγος Καθηγητής Ιωάννης Μ. Φουντούλης (1927-2007). Η προσωπικότητα και το έργο του, σσ. 51-114. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Γηθόσυνον Σέβασμα. Αντίδωρον τιμής και μνήμης εις τον μακαριστόν καθηγητήν της Λειτουργικής Ιωάνννην Μ. Φουντούλην (†2007), Τόμος Α΄, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη 2013, σσ.25-92.

γ. Θεία Λατρεία και πνευματική ζωή, σσ. 115-153. Με τον τίτλο «Λατρευτική ζωή και πνευματικότητα» δημοσιεύθηκε στον τόμο: Η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, πνευματική αναμόρφωση του ανθρώπου, Θεολογικό Σεμινάριο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 2010, σσ. 11-65.

δ. Τα εκ του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Αναγνώσματα στη θεία Λατρεία, σσ. 155-175. Εισήγηση στο 12ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιβλικών Σπουδών, με θέμα: «Ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Ιωάννης: Θέματα εισαγωγικά, φιλολογικά, ερμηνευτικά και θεολογικά του Ευαγγελίου του», Σέρρες 17-19 Σεπτεμβρίου 2010.

ε. Περικοπές από την Αποκάλυψη στη θεία Λατρεία, σσ. 177-206. Δημοσιεύθηκε στο: Τιμητικός Τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Χρήστο Βασιλόπουλο, εκδ. Βάνιας, Θεσσα- λονίκη 2012, σσ. 415-441.

στ. Ο άγιος Συμεών ο Στυλίτης στο Χριστιανικό Εορτολόγιο και την Υμνογραφία, σσ. 207-243. Δημοσιεύθηκε στο:  Ομοτίμοις Διαλεγόμενος, Τιμητικός Τόμος για τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Λάππα, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 137-165.

ζ. Οι άγιοι Θεόδωροι, Τήρων και Στρατηλάτης, στο Χριστιανικό Εορτολόγιο, σσ. 245-270. Δημοσιεύθηκε στο:  Ναός περικαλλής, ψηφίδες ιστορίας και ταυτότητας του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Σερρών, Σέρρες 2013, σσ. 43-45.

η. Ο ιερός Αυγουστίνος στο Εορτολόγιο και στην Υμνογραφία, σσ. 271-318. Δημοσιεύθηκε στο:  Πρακτικά ΙΑ΄ Διαχριστιανικού Συμποσίου Ο Άγιος Αυγουστίνος στη Δυτική και στην Ανατολική Παράδοση, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 79-122.

θ. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και η θεία Λατρεία, σσ. 319-333. Δημοσιεύθηκε στο: «Εκκλησία», Νοέμβριος 2007, αριθμ. 10, σσ. 833-841.

ι. Η βαπτισματική αγωγή των πιστών, σσ. 333-354. Δημοσιεύθηκε στο: Λειτουργική Αγωγή, «Μυσταγωγών σου, Κύριε, τους μαθητάς εδίδασκες λέγων» . Πρακτικά ΙΑ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, Βόλος, 19-21 Οκτωβρίου 2009, Αθήναι 2010, σσ. 71-92.

ια. Το Άγιο Πνεύμα στα Μυστήρια της Εκκλησίας, σσ. 355-378.

ιβ. Ο φωτισμός του Ναού στη λειτουργική μας παράδοση, σσ. 379-400. Δημοσιεύθηκε στο:  Μια ιστορία από το φως στο φως, εκδ. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 266-276 (και σε αγγλική μετάφραση), και στο «Εκκλησία» ΄(90) – τεύχος 7 – Ιούλιος 2013, Αθήναι σσ. 485-495.

ιγ. Νηστεία και Εορτολόγιο, σσ. 401-414. Δημοσιεύθηκε στο:  «Η οδός», τετραμηνιαίο Φυλλάδιο Ορθοδόξου Διδαχής, Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, έτος 7ο, 2012, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, σσ. 5-9.

ιδ. Μοναχικό και Ενοριακό Τυπικό:  Μπορεί να γίνει σύνθεση σήμερα; σσ. 415-430. Δημοσιεύθηκε στο: Μοναστήρια της Κέρκυρας, Κέρκυρα 2012, σσ. 53-59.

ιε. Η θεία Λατρεία κατά τον ένατον αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και η από τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο αξιοποίησή της στο ιεραποστολικό τους έργο, σσ. 431-451. Δημοσιεύθηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Σύνθεσις», σσ. 181-199, του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Σύντομα θα δημοσιευθεί, σε αγγλική μετάφραση, στην Περιοδική Σειρά: Cyrillomethodianum, Thessaloniki.

ιστ. Ύμνοι και Ευχές του Θηκαρά, σσ. 453-473. Δημοσιεύθηκε στο: Κήρυγμα και Ευχαριστία. Χαριστήριος Τόμος προς τιμήν του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ανθίμου, εκδ. «Αρμός», Αθήνα 2009, σσ. 251-264.

ιζ. Τα βιβλικά στοιχεία στη θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, σσ. 475-490. Δημοσιεύθηκε στο: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου. Από τον Απόστολο Παύλο στον ιερό Χρυσόστομο, Βέροια 2007, σσ. 253-268.

ιη. Η θεία Λειτουργία. Το δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα, σσ. 491-504. Δημοσιεύθηκε στο: Εκκλησιαστικός Κήρυκας. Θεολογική Επετηρίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου, τόμ. ΙΖ΄, Λάρνακα 2011, σσ. 141-153.

ιθ. «Κράσις ποτού τε και λόγου Ευχαριστία κέκληται». Η τράπεζα του λόγου στη θεία Λειτουργία, σσ. 505-524. Δημοσιεύθηκε στο: Θεολογία, 82 (Απρίλιος-Ιούνιος 2011), τεύχ. 20, σσ. 61-75.

κ. Η θεία Λειτουργία: Συγκεφαλαίωση του μυστηρίου της θείας οικονομίας, σσ. 525-562. Δημοσιεύθηκε στο: Θεολογία, 80 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2009), τεύχ. 40, σσ. 77-106, και στο: Ιστορία, Θεολογία και γλώσσα της θείας Λειτουργίας, Εισηγήσεις του Ετησίου Θεολογικού Συνεδρίου της Ι. Μητροπόλεως Ηλείας 2011, Πύργος 2011, σσ. 39-72.

κα. Οι πολλοί άρτοι και τα πολλά ποτήρια στη θεία Λειτουργία, σσ. 563-616. Δημοσιεύθηκε στο: Εις μαρτύριον τοις έθνεσι. Τόμος χαριστήριος εικοσαετηρικός εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 741-784.

κβ. Η θεία Λειτουργία ως το μυστήριο της ειρήνης, σσ. 617-637. Δημοσιεύθηκε..

κγ. Η Θεοτόκος στη θεία Λειτουργία, σσ. 639-663. Υπό δημοσίευση στον Τόμο εις μνήμην του μακαριστού Πατριάρχου Αντιοχείας κυρού Ιγνατίου, σε αγγλική μετάφραση με τον τίτλο. The Theotokos in divine Liturgy.

κδ. «Στώμεν καλώς». Η στάση των πιστών στη θεία Λειτουργία, σσ. 665-685. Δημοσιεύθηκε στο: Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πρακτικά Γ’  Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, 14-17 Οκτωβρίου 2001, Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Αθήνα 2004, σσ. 227-300.

κε. Η περί Προσκομιδής έριδα στο Άγιον Όρος το 17ο αιώνα. Πρόσωπα και κείμενα, σσ. 587-705. Δημοσιεύθηκε στον τόμο: Η΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, «Άγιον Όρος και Λογιοσύνη», 22-24 Νοεμβρίου 2013, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 139-150.

κστ. Οι περί της αναγνώσεως των ευχών της θείας Λειτουργίας παράδοση και οι σχετικές απόψεις του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, σσ. 707-734. Δημοσιεύθηκε στο: Θεολογία 80 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2009), τεύχ. 3ο, σσ. 71-92.

κζ. Η Ορθόδοξη Λατρεία κατά την Τουρκοκρατία, σσ. 735-784. Δημοσιεύθηκε στο: «Εκκλησία», ΄, (90) – τεύχος 4 – Απρίλιος 2013, Αθήναι, 262-286.

κη. Η συμβολή του Έλληνα ερμηνευτή της θείας Λειτουργίας Ιωάννου Ναθαναήλ στη λειτουργική κίνηση της Μόσχας τον 17ο αιώνα, σσ. 785-803. Δημοσιεύθηκε στο: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογίας. Τιμητικό Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριος Τσάμη, τόμος 14, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 223-246.

κθ. Ο ησυχασμός στο Άγιον Όρος κατά τους 15ο-16ο αιώνες. Το παράδειγμα του Μακαρίου Μακρή, Συμεών Θεσσαλονίκης και του Θηκαρά, σσ. 805-820. Δημοσιεύθηκε στο: Αγιορειτική Εστία, ΣΤ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Το Άγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα. Πρακτικά Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 213-222.

λ.  Ιερών εικόνων και ιερών σκευών χρήση ή χρίση; Οι περί του θέματος αυτού απόψεις του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, σσ. 821-845. Δημοσιεύθηκε στο Οιακοστρόφιον. Τιμητικός Τόμος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίται Σύρου-Τήνου κ. Δωροθέου Β΄, επί τη δεκαετηρίδι της Αρχιερατείας αυτού 2001-2011, Ιερά Νήσος Τήνος 2013, σσ. 459-468.

λα. Ιωάννης Φουντούλης και μυστική Λατρεία, σσ. 847-855. Δημοσιεύθηκε στο: Εφημέριος 60 (Φεβρουάριος 2011), τεύχ. 2, σσ. 10-13.

λβ. Ο οίνος στη Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, σσ. 857-865. Δημοσιεύθηκε στο: Εφημέριος 61 (Μάρτιος 2012), τεύχ. 3, σσ.9-12..

λγ. Η επί του Επιταφίου τέλεση της θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Σαββάτου, σσ. 857-865. Δημοσιεύθηκε στο: Εφημέριος 61 (Μάρτιος 2012), τεύχ. 3, σσ.9-12.

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 

 1. Επιμέλεια των Πρακτικών του Επιστημονικού Συνεδρίου «Ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Άσσου ο θαυματουργός», Μυτιλήνη 2006.
 2. Επιμέλεια των τόμων: Γηθόσυνον Σέβασμα. Αντίδωρον τιμής και μνήμης εις τον μακαριστόν καθηγητήν της Λειτουργικής Ιωάννην Μ. Φουντούλη (†2007), τόμος Α΄και Β΄ εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη 2014.
 3. Επιμέλεια του Αρχιερατικού, Εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2013.

 

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ

 

 1. Diakon Mihail Zheltov, Pravislavnaya Enciklopedia, Moska 2003, τ. 6 (Άρθρο για την ιερολογία του Γάμου).
 2. Βλ. Αρχιμ. Νικοδήμου Σκρέττα, Η Θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά την διδασκαλία των Κολλυβάδων, Θεσσαλονίκη 2004.
 3. Βλ. Γ.Ν. Φίλια, Λειτουργική, τόμ. Α΄, Αθήνα 2006.
 4. Βλ. Γ.Ν. Φίλια, Παράδοση και εξέλιξη στη Λατρεία της Εκκλησίας, Αθήνα 2006.
 5. Βλ. π.Δημητρίου Β. Τζέρπου, Συλλείτουργο. Πρόσωπα και Θεσμοί στην Ορθόδοξη Λατρεία. Επτά Μελέτες, εκδ. Ουρανός, Αθήνα 2012, σσ. 37, 39.
  6. Βλ. Νέναντ Μιλόσεβιτς, Λειτουργικοκανονικές Μελέτες, Θεσσαλονίκη 2012.