Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογική Σχολή
Τμήμα Θεολογίας
Πανεπιστημιούπολη 54124

Καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσής
Τηλέφωνο: 2310996657
e-mail: katallagi@yahoo.gr